fbpx

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatályos minden Magyarországon létrejött kereskedelmi ügyletre, illetve szolgáltatásra, amely az I-COM Irodaellátás Kft. (adószám: 25049813241, cégjegyzékszám: 01-09-196828 Fővárosi Cégbíróság, továbbiakban, mint ELADÓ), és az ügyletben/szolgáltatásban részt vevő másik fél, továbbiakban, mint VEVŐ között előre egyeztetett módon létrejön. ELADÓ és VEVŐ, a továbbiakban, együttesen: FELEK.

A jelen ÁSZF 2023. október 15. napjától hatályos és visszavonásig/módosításig hatályban marad. A VEVŐ által leadott megrendelésre a megrendelés leadásakor hatályos ÁSZF irányadó.

1. Az I-COM Irodaellátás Kft., mint ELADÓ adatai:

A szolgáltató cégneve: I-COM Irodaellátás Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató rövidített cégneve: I-COM Irodaellátás Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-196828
Adószáma: 250498132-41
Nyilvántartó szerv megnevezése: Fővárosi Cégbíróság
Székhely és levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred u. 2.
E-mail: hello@i-com.hu
WEB: www.i-com.hu

2. Általános rendelkezések, a szerződés létrejötte

A VEVŐ, a megrendelését kizárólag írásos formában (e-mail, levél stb.) valamint az I-COM Partner Program egyedi rendelési felületén előre egyeztetett módon adhatja le. Az I-COM Partner Programon keresztül történő vásárlás regisztrációhoz kötött.

A FELEK között az áru megvásárlásával, magyar nyelven létrejött számla írásba foglalt szerződésnek minősül és annak létrejöttét követő 5 évig ELADÓ megőrzi.

Az ÁSZF célja a FELEK közötti általános üzleti viszonyok szabályozása a VEVŐ által, fentiekben részletezett módon leadott rendelések esetén, amennyiben a FELEK között nem jön létre egyedi szerződés. Ez utóbbi esetben a jelen ÁSZF az egyedi szerződéssel együtt képezi a FELEK között létrejött megállapodást. Amennyiben az egyedi szerződés valamely rendelkezése ellentétben áll a jelen ÁSZF-fel, úgy az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.
ELADÓ jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani, melyről VEVŐ, ELADÓ honlapján keresztül tud tájékozódni a mindenkor hatályos ÁSZF-ben (www.i-com.hu).
ELADÓ természetes személyeket nem szolgál ki, természetes személyektől rendelést nem fogad.

3. A megrendelés

A megrendelést a VEVŐ kizárólag a 2. pontban részletezett módon juttathatja el az ELADÓHOZ. A megrendelésben szereplő termékek áráról előzetesen FELEK megegyeznek, melyet VEVŐ elfogad. ELADÓ a VEVŐ megrendelését a megrendelésben megadott szállítási címre kiszállítja.
ELADÓ a szállításért szállítási díjat számolhat fel, melynek mértékéről előzetesen tájékoztatja a VEVŐT.
Az I-COM Partner Programon keresztül leadott megrendelésről a VEVŐ automatikus megrendelés visszaigazolást kap e-mailben, amely azt jelenti, hogy az ELADÓ a megrendelést átvette. Az adás-vétel a FELEK között, a termék átadásakor jön létre.
Az ELADÓNAK jogában áll a VEVŐ megrendelését bármikor indoklás nélkül elutasítani. Különösen akkor, ha a megrendelt termék vagy termékek nincsenek készleten, vagy az nem beszerezhető, vagy a VEVŐ nem tudja igazolni hitelt érdemlő módon, hogy nem természetes személy.
Ebben az esetben, a VEVŐ által már esetleg kifizetett, azonban az ELADÓ által vissza nem igazolt áruk vételárát a VEVŐ részére ELADÓ visszatéríti.
ELADÓ jogában áll a VEVŐ megrendelését elutasítani az alábbi esetekben is:
a) ha a VEVŐNEK, újabb megrendelésének napján esedékes és lejárt követelése áll fenn, vagy
b) ha a VEVŐ, az újabb megrendelésének teljesítésekor túllépné az ELADÓ által meghatározott vevői hitelkeretet.
Az ELADÓT a VEVŐ által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. A megrendelés teljesítése

A megrendelés teljesítésén, a megrendelt áru, VEVŐ által megadott szállítási címen történő fizikai kiszállítása vagy átadása értendő. A kiszállítás/átadás az ELADÓ által visszaigazolt napon, illetve FELEK között, egyedileg meghatározott, előre megállapodott szállítási határidőn belül történik.
Amennyiben a VEVŐ nem ad meg eltérő szállítási címet, a teljesítés helyszíne alatt a VEVŐ székhelye értendő. Abban az esetben, ha a VEVŐ az árut a székhelytől eltérő helyszínre kívánja kiszállíttatni, azt megrendeléskor, írásban szükséges megadnia ELADÓ részére. Az ebből adódó hibákért ELADÓ nem tartozik felelősséggel.
Az ELADÓ szerződésszerűen akkor teljesít, amikor a VEVŐ által megrendelt áru a VEVŐ (illetve képviselője) részére átadásra kerül. Részteljesítés is lehetséges, amiről FELEK előre megegyeznek. Amennyiben ELADÓ részben teljesít az első szállítási alkalommal, az elmaradt tételeket evidenciában tartja és a VEVŐ részére a hiányzó tételek beérkezése után, VEVŐVEL egyeztetve kiszállítja.
ELADÓ, írásbeli árukísérő bizonylata (továbbiakban bizonylat) lehet szállítólevél, vagy számla.
A VEVŐ köteles a szállítmány átvételét követően azonnal mennyiségi és minőségi ellenőrzést végrehajtani. Amennyiben a VEVŐ megállapítja, hogy a kiszállított áru sérült, vagy mennyiségileg hiányos, ezt a tényt fel kell tüntetni a bizonylaton, amelyen a VEVŐ, aláírásával igazolja az áru átvételét.
A VEVŐ (illetve képviselője) az áru átvételét oly módon igazolja, hogy az áru átvételére jogosult személy, az ELADÓ részére visszaküldendő bizonylatot aláírja. A VEVŐ köteles gondoskodni arról, hogy az árut az arra jogosult személy vegye át. Az ebből eredő esetleges hibáért a VEVŐ felelős.
A bizonylat az áruszállítás részét képezi és az ELADÓ adatain kívül a VEVŐ azonosító adatait, valamint a kiszállított áru adatait is (megrendelési számok, áru megnevezése, kiszállított mennyiségek stb.) tartalmazza.

5. A termékek ára és a teljesített megrendelések kifizetése

A termékek árai a FELEK között történő előzetes egyeztetés útján kerülnek meghatározásra. A termékek mindaddig ELADÓ tulajdonjogában maradnak, amíg a VEVŐ a vételár teljes összegét hiánytalanul meg nem fizette.
A számla kifizetésének határideje ELADÓ által meghatározott, a számlán feltüntetett dátum, mely napon VEVŐ fizetési kötelezettségét köteles teljesíteni. A fizetés módját FELEK közös megegyezéssel rögzítik, mely mindaddig irányadó, ameddig azt FELEK nem módosítják. Ezek a fizetési módok lehetnek: előre utalás, készpénz, bankkártya, halasztott fizetés átutalással.
Amennyiben a VEVŐ a kiszállított áru ellenértékét tartalmazó számla kifizetésével késedelembe esik, a ELADÓNAK jogában áll késedelmi kamatot felszámolni. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 6.§:155.§ irányadó.

6. Szállítás, szállítási költség

ELADÓ a VEVŐ jelen ÁSZF, vagy a FELEK közötti egyedi szerződés szerinti megrendelése esetén, az árut ingyenesen kiszállítja Magyarország teljes területén, amennyiben a megrendelt áru értéke meghaladja a nettó 30 000 Ft-ot. Abban az esetben, ha a megrendelt áru értéke nem haladja meg ezt az értékhatárt, ELADÓ a VEVŐ részére szállítási költséget számíthat fel, melynek mértékérőél VEVŐT előzetesen tájékoztatja.

7. Kellékszavatosság, jótállás

ELADÓ a Ptk. 6:159.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel az általa kínált termékekre kellékszavatosságot vállal. ELADÓ az általa kínált termékekre a gyártó, vagy a forgalmazó által vállalt garanciát (jótállást) biztosítja.

8. Vevői panaszkezelés

VEVŐ a szállítással, termékekkel kapcsolatos panaszait, észrevételeit az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken, illetve, visszáruval kapcsolatosan, a 7. pontban megjelölt módon és elérhetőségeken jelentheti be ELADÓ részére. A kiszállított áru nyilvánvaló (minőségi és/vagy mennyiségi) hibáira vonatkozó reklamációt az áru átvételét követő 2 munkanapon belül, írásban kell közölni. A reklamációnak tartalmaznia kell a megrendelés vagy a VEVŐ nevét, a termék cikkszámát, a hiányzó mennyiségeket és/vagy az áru minőségi hibáinak pontos leírását. A reklamációhoz csatolni kell a szállítólevél, vagy számla másolatát.
A mennyiségi eltérésekre vonatkozó reklamáció elfogadását követően, ELADÓ, a hiányzó árut a lehető leggyorsabban kiszállítja VEVŐ részére. A minőségi hibákra vonatkozó reklamáció elfogadását követően, a hibás árut ELADÓ a lehető legrövidebb időn belül, a VEVŐVEL előre egyeztetett időpontban, minőségileg megfelelő árura cseréli.
Az olyan hibákra vonatkozó reklamációt, amelyek a kiszállított áru használata során derülnek ki, szintén írásban az 1. pontban megadott elérhetőségeken kell bejelenteni ELADÓ részére. Abban az esetben, ha a termék javítása szükséges, a VEVŐ köteles elfogadni a termék javítását és átvenni a megjavított terméket.

9. Visszárura vonatkozó szabályzat

Tekintettel arra, hogy a VEVŐ nem minősül fogyasztónak, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai nem irányadóak ELADÓ szolgáltatására, Ezért a VEVŐ a termék átvételétől számított 14 napon belül nem jogosult a szerződéstől elállni.

Minden olyan visszáru igény tekintetében, mely a VEVŐ téves rendeléséből, illetve VEVŐ – nem az ELADÓNAK felróható okból történt – érdekmúlásából eredően keletkezik, az ELADÓ az alábbiak szerint jár el.

 1. visszáru feltételei
  • az áru csomagolása ép, tiszta, sérülésmentes (gyári csomagolásban szállított termék esetében bontatlan), a termék nem sérült, nem hiányos és nincsenek rajta használati nyomok
  • ELADÓ fenntartja a jogot a következő termékkörök esetében a visszáruzás lehetőségének elutasítására: élelmiszerek, szezonális cikkek, egyedileg megszemélyesített cikkek, vegyi áruk, tisztítószerek és minden olyan termék esetében, melyről ELADÓ előzetesen tájékoztatja a VEVŐT.
 2. visszáru kérelem bejelentése
  • az ELADÓ legkésőbb az áru átvételét követő 10 munkanapon belül jelen szabályzatban foglaltak szerint bejelentett visszáru kérelmeket fogadja be
  • visszáru igény kizárólag a „Visszáru kérelem adatlap” kitöltésével és a visszaru@i-com.hu e-mail címre, az ELADÓ részére történő elküldésével terjeszthető elő
  • a határidőben és szabályszerűen bejelentett visszáru igényt ELADÓ jogosult egyedileg elbírálni, annak elfogadására ELADÓ nem köteles, a visszáru kérelem elfogadását, vagy elutasítását ELADÓ nem köteles indokolni
  • visszáru kérelem ELADÓ által történt elfogadásáról ELADÓ az általa aláírt és lebélyegzett „Visszáru kérelem adatlap” megküldésével tájékoztatja a VEVŐT, ami egyben a további eljárásban a visszáru kísérő okmányának minősül
 3. a jóváhagyott visszáru kezelése
  • a jóváhagyott visszárut, előre egyeztetett módon és időpontban, ELADÓ hozza el a VEVŐTŐL,
  • a visszáru visszavételekor tételes mennyiségi átvétel történik, ami a kísérő okmányon rögzítésre kerül
  • a visszáru minőségi ellenőrzésére az ELADÓ telephelyén kerül sor
  • a minőségi feltételeknek nem megfelelő termékekről és a visszáruban elfogadott termékek mennyiségéről ELADÓ e-mailben tájékoztatja a VEVŐ megadott kapcsolattartóját
  • a visszáruban az ELADÓ által el nem fogadott termékeket a VEVŐ az értesítésétől számított 10 munkanapon belül köteles elszállítani, ezt követően, ezen termékek megsemmisítésre, vagy újraértékesítésre kerülnek az ELADÓ által
 4. visszáruval kapcsolatos árjóváírás
  • a minőségileg és mennyiségileg megfelelő visszáru tekintetében ELADÓ az eredeti nettó vételár 90%-ának összegéről (azaz 10% visszáru költség levonásával) negatív előjelű jóváíró bizonylatot állít ki az alábbiak szerint:
   • Amennyiben a visszáruzni kívánt áru kiszámlázásra került, akkor a visszáruzott tételről jóváíró számla készül.
   • A leszállított, de még nem számlázott tételek esetén a visszáruzott tételről egy hóközi számla és a hozzá tartozó jóváíró számla készül (ez a számla csak a visszáruzott terméket tartalmazza).

Minden egyéb olyan okból felmerülő visszáru igényt, mely nem a VEVŐ tévedéséből, illetve VEVŐ (nem az ELADÓNAK felróható okból bekövetkezett) érdekmúlásából ered, minden esetben e-mail-ben megküldött rövid levélben, a szállítólevél másolatával kiegészítve szükséges megküldeni az ELADÓ kapcsolattartója részére, ami alapján, ELADÓ intézkedik a felmerült probléma mielőbbi rendezésének érdekében.

A közvetlen szerviz képviselettel rendelkező termékek esetében garancia érvényesítésével kapcsolatban, minőségi kifogással a hivatalos márkaszerviz felé a VEVŐ intézkedik.

10. Felelősség kizárása

ELADÓ nem vállal felelősséget a mindenkori katalógusaiban előforduló nyomdai hibákért és a webes felületek üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok okozta károkat, az elmaradt hasznot, az adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is.

11. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a www.irodaellatas.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat weboldalon.

A jelen ÁSZF, illetve annak mindenkor hatályos verziója elérhető és letölthető a www.i-com.hu weboldalról.

Budapest, 2023. január 02.
I-COM Irodaellátás Kft.

Kérjen ajánlatot e-mailben:
info@i-com.hu
Kérjen visszahívást telefonon:
» Töltse ki az űrlapot!
Kérjen ajánlatot telefonon:
+36 1 688-1843
Kövessen minket a LinkedIn-en:
» I-COM Irodaellátás Kft.
Kövessen minket a YouTube-on:
» I-COM Irodaellátás
Kövessen minket a Facebook-on:
» I-COM Irodaellátás Kft.